Velkommen til naturreservat.no

 

Kongsrudmyra ligger sentralt i Asakmarka på grensen mellom Fet og Skedsmo. Området er på 2 km² og består 2 km lang myr omgitt av kulturlandskap i øst og barskog (naturskog) i vest. Her finnes bl.a. alle spettearter (inkl. hvitryggspett), 75 hekkende fuglearter, 5 amfibiearter og 16 øyenstikkerarter. Norges artsrikeste øyenstikker og amfibielokalitet. Norges største tetthet av stor vannsalamander og buttsnutet frosk finnes også her.
     Deler av området ble fredet som barskogsreservat i 1996.

d

Foto: Harald Gjerde